Regulamin konkursu „Polska Kwitnie”  Konkurs jest elementem Ogólnopolskiego Projektu „Polska Kwitnie”.

 1. Organizator konkursu: Fundacja Zaangażowani.pl z siedzibą w Leśnej, ul. Jeżynowa 4, powiat Żywiec (zwana dalej Organizatorem), we współpracy z innymi podmiotami, zajmującymi się zakładaniem, utrzymaniem i badaniem łąk, tak miejskich jak wiejskich.

 2. Uczestnicy konkursu: Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych   znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Każda placówka może zgłosić jeden zespół składający się z 1 lub 2 nauczycieli (opiekunów zespołu) i uczniów. Z udziału w konkursie wyłączeni są pracownicy etatowi oraz stali zleceniobiorcy Organizatora.

3. Cele konkursu:  - zwiększenie bioróżnorodności przez wysiewanie łąk kwietnych na terenie całego kraju, - wdrożenie uczniów do ochrony środowiska poprzez działanie, - zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów i środowiska lokalnego.

 4. Założenia i warunki organizacyjne:

4.1. W ramach udziału w konkursie Polska kwitnie” (zwanym dalej Konkursem), uczestnicy mają za zadanie: - założyć łąkę kwiatową w okresie od 11.04.2023 r. do 30.10.2023 r. (uwaga! wysiew nasion nie wcześniej niż  12.09.2023 r. i nie później niż 30.10.2023 r., przed tym okresem należy przygotować teren pod łąkę, łąka nie musi znajdować się na terenie szkoły); - w miarę możliwości, wykonać elementy małej architektury łąkowej, np. domki dla zapylaczy i pająków, poidełka dla ptaków i owadów, budki dla ptaków i nietoperzy etc., punktowane będą te wykonane własnoręcznie, z materiałów recyklingowych i/lub naturalnych, itp., mogą być wykonywane indywidualnie bądź grupowo (np. przez zespoły, na które podzielona zostanie klasa/grupa); - gromadzić dokumentację graficzną i wizyjną wykonanej w ramach konkursu łąki kwiatowej i elementów małej architektury łąkowej, mogą to być: rysunki, obrazki, kolaże, prace pisemne, zdjęcia, filmy, prezentacje multimedialne; - do dnia 30.05.2024 r. przesłać drogą elektroniczną na adres konkurs@polskakwitnie.com Sprawozdanie z realizacji działań podjętych w ramach udziału w konkursie (wzór do pobrania w zakładce ……)  w 2 formach:             1) skan oryginału sprawozdania podpisanego przez dyrektora/kierownika placówki, z pieczątkami placówki  2) w formie elektronicznej z aktywnymi linkami (np. Dokumenty Google).      

    4.2. Zgłoszenia udziału w Konkursie należy przesłać od 3.04.2023 r. do 01.09.2023 r. drogą   elektroniczną na adres: konkurs@polskakwitnie.com W zgłoszeniu muszą się znaleźć: nazwa szkoły, w której przeprowadzone będą zajęcia, adres szkoły dane kontaktowe: nr telefonu oraz e-mail, imię i nazwisko nauczycielki/nauczyciela – opiekuna zespołu/klasy, liczba uczniów, którzy wezmą udział w zajęciach/lekcji/wycieczce/projekcie (nie ma wymogu przesyłania ich imion i nazwisk), wiek ww. uczniów, oświadczenie RODO (formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie http/polskakwitnie.com/regulamin). Organizator zastrzega sobie wprowadzenie limitu szkół biorących udział w konkursie. Decyduje kolejność zgłoszeń. 

4.3. W okresie od 15.04.2023 r. Organizator udostępni na swojej stronie www wszystkie materiały edukacyjne. Od 10.09.2023 r. do 20.09.2023 r. przesłane zostaną mieszanki nasienne dzikich kwiatów łąkowych i polnych (ilość nasion wystarczy na założenie 25 m2 łąki kwietnej) potrzebnych do realizacji zadania. Jeżeli zespoły konkursowe będą chciały założyć łąkę na większej powierzchni,  mogą nabyć konkursową mieszankę nasienną od Organizatora składając zamówienie na https://www.polskakwitnie.com/contact 

5. Rozstrzygnięcie konkursu.

5.1 Jury Konkursu wyłoni Zwycięzcę do dnia 20.06.2024 r. Skład jury ustali Organizator. Zastrzega on możliwość zmiany składu jury.

5.2 W konkursie nagrodzona będzie najwspanialsza łąka kwiatowa oraz działania edukacyjne i promocyjne podjęte w związku z jej założeniem. Oceniający wezmą pod uwagę w szczególności: Efekt wizualny na koniec maja 2024 r.: od 1 do 10 pkt. Wielość zespołu biorącego udział w konkursie (im liczniejszy zespół tym lepiej):  od 1 do 10 pkt. Elementy małej architektury łąkowej (domki dla owadów, poidełka, budki dla ptaków itp.): od 1 do 10 pkt. Działania z zakresu edukacji ekologicznej: od 1 do 10 pkt. 

  • Promocja działań ekologicznych związanych z konkursem Polska Kwitnie w mediach lokalnych, socjal mediach, itd.: od 1 do 10 pkt.
  • Obowiązek informacyjny .Organizator oczekuje umieszczania we postach umieszczanych w mediach społecznościowych informacji promujących projekt min. #PolskaKwitnie , #łakikwiatowe . Szczegółowe treści  i grafiki dotyczące projektu Polska Kwitnie zostaną dostarczone uczestnikom konkursu drogą mailową  

 5.3 Nagrodami w konkursie będą: I miejsce: 7 000 zł, II miejsce: 5 000 zł, III miejsce: 3 000 zł. Nagrody finansowe należy przeznaczyć na cele związane z integracją zespołu uczestniczącego w konkursie i/ lub na zakup nagród dla członków zespołu uczestniczącego                     w konkursie oraz opiekuna (opiekunów) zespołu. Wszelkie podatki związane z nagrodami opłaci Organizator Konkursu Jury przyzna też nagrody pocieszenia dla szkół, których działania zwróciły jego uwagę.

 5.4  Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (e-mail) i telefoniczną. Ponadto informacja o zakończeniu Konkursu i wyłonieniu zwycięzców opublikowana zostanie na stronie https://polskakwitnie.pl do dnia 01.09. 2024 r.

 5.5 Wszystkie nagrody finansowe zostaną przelane na konto wskazane przez nauczyciela/edukatora opiekującego się zespołem/klasą do dnia 15.09.2024 r. Za dystrybucję nagród wśród uczniów odpowiedzialny będzie nauczyciel/edukator zgłaszający klasę/grupę do Konkursu. Zobowiązanie organizatora do przekazania nagród wskazanych w niniejszym regulaminie obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrody nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent.

6. Informacje dodatkowe: Uczestnicy przystępujący do Konkursu akceptują jego regulamin. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika do celów związanych z organizacją niniejszego Konkursu oraz dalszych działań marketingowych (będą one przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych). Uczestnicy, biorąc udział w Konkursie, wyrażają zgodę na publikacje prac nadesłanych na Konkurs w internetowych i drukowanych materiałach Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. W razie takiej konieczności powiadomienie umieszczone będzie na stronie https://polskakwitnie.pl We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator Konkursu, W razie niejasności związanych z regulaminem prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za organizację konkursu: Numer tel. kom. 693 541 415, mail: polskakwitnie@gmail.com

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.